About Us

ABOUT US

Angel Services

เป็นกิจกรรมของลูกจ้างทำงานบ้าน ประเทศไทย (NDWT) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัมนาแรงงานและอาชีพ หรือ Homenet Thailand เพื่อพัฒนาให้ลูกจ้างทำงานบ้าน มีรายได้ที่เป็นธรรม มีอาชีพที่มั่นคง และมีสวัสดิการสังคมที่ดี Angel Servises ได้รวบรวมลูกจ้างทำงานบ้านมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานบ้าน ดูแลผู้สูงอายุ และดูแลผู้ป่วย มาให้บริการแก่ผู้ที่มองหาคนทำความสะอาดบ้าน คนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งแบบประจำ และ part time

NDWT

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างทำงานบ้าน โดยการรณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้างทำงานบ้าน  พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมเข้าใจว่าลูกจ้างทำงานบ้าน ก็คือแรงงานเขาจึงควรได้รับการดูแลจากนายจ้างและภาครัฐเช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มอื่น ๆ ปัจจุบันเครือข่ามีสมาชิก 600 คนในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และเชียงราย (link)

Homenet Thailand

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงาน พัฒนา ส่งเสริม และคุ้มครองคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย ให้มีความมั่นคงทางรายได้ และมีสิทธิและสวัสดิการสังคม เหมือนแรงงานทั่วไป มูลนิธิ ฯทำงานกับแรงงานนอกระบบกลุ่มต่าง ๆ เช่นลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ขับขี่รถมอไซด์รับจ้าง และผู้ทำการผลิตที่บ้าน(Link)